Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Implanetic B.V. statutair gevestigd te Amersfoort, Neonweg 12B, 3812 RH. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75021935.

Artikel 1 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, daaronder te verstaan de levering van zowel goederen als diensten in de breedste zin van het woord, tussen Implanetic en een afnemer waarop Implanetic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met Implanetic langs elektronische weg tot stand komen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle consignatieovereenkomsten met Implanetic gesloten. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de consignatieovereenkomst boven deze algemene voorwaarden.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op alle overeenkomsten met Implanetic, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Implanetic en de afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6. Implanetic is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mits deze aan de afnemer bekend worden gemaakt.

7. Implanetic wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van een afnemer van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Implanetic gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3. Levertijden in offertes van Implanetic zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

4. De prijzen van aanbiedingen en in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is vermeld.

5. De afnemer is in verband met eventuele kortingen verplicht de bepalingen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de daarop gebaseerde tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit na te leven. Implanetic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval van niet-naleving van de wettelijke regeling door de afnemer.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 De totstandkoming van een overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Implanetic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Implanetic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Implanetic worden verstrekt.

3. Implanetic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Implanetic is uitgegaan van de door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Implanetic kenbaar behoorde te zijn.

4. De afnemer vrijwaart Implanetic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

5. Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden geannuleerd en gewijzigd, tenzij Implanetic daar uitdrukkelijk schriftelijk of per email mee instemt.

Artikel 4 Levering

1. Implanetic zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door Implanetic -ongeacht de oorzaken daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

2. Leveringen geschieden door verzending op een door Implanetic te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze met Implanetic te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.

3. Het risico ten aanzien van zaken die door Implanetic aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending.

4. Indien Implanetic voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Implanetic gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Een en ander laat onverlet de verplichting van afnemer om de reeds bestelde producten van Implanetic af te nemen.

5. Indien de afnemer de geleverde producten zonder toestemming van Implanetic weigert, is de afnemer gehouden alle kosten te vergoeden aan Implanetic die resulteren uit de weigering van de producten.

6. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een termijn van zeven (7) dagen te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dient wederpartij binnen deze termijn schriftelijk aan Implanetic te melden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen. De prestatie van Implanetic geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde goed of een gedeelte van het geleverde goed in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer voordien het bepaalde in de eerste zin van dit lid in acht heeft genomen.

Artikel 5 Retourzendingen

Producten die geleverd zijn bij afnemer kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden retour gestuurd worden aan Implanetic. Met een retour om omruil dient het retourformulier gebruikt te worden.

1. Producten kunnen binnen 60 dagen na de leverdatum retour worden gezonden in de onbeschadigde en originele ongeopende verpakking. Producten moeten in aanmerking komen voor doorverkoop. Als er meer dan 60 dagen zijn verstreken moet een omwisselopdracht van gelijke of hogere waarde worden geplaatst.

2. Afnemer heeft de verplichting de goederen in de originele verpakking retour te sturen. De verpakking dient ongeopend en onbeschadigd te zijn.

3. Alle producten van dierlijke en humane oorsprong worden niet teruggenomen, omdat Implanetic de gecontroleerde opslag dan niet kan garanderen.

4. Implanetic aanvaardt geen retourzending van boren of chirurgische instrumenten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald en slijtage of roestvorming vertonen ten gevolge van hanteringsvariabelen die buiten onze macht liggen.

5. Retourzendingen van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 24 maanden worden niet teruggenomen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

6. De goederen dienen naar het adres van Implanetic geretourneerd te worden. Afnemer is verantwoordelijk voor de zending totdat Implanetic de zending ontvangen heeft.

7. Voor de goederen die retour gestuurd worden waarvoor een speciale actieprijs is afgesproken, zal deze prijs er weer tegenover staan. De werkelijke waarde welke afnemer voor de goederen heeft betaald is uitgangspunt voor Implanetic.

8. Implanetic is niet verplicht om goederen die na 60 dagen retour worden gestuurd om te ruilen.

9. Retourzendingen die na meer dan 60 dagen en minder dan 180 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 85% van de aankoopprijs.

10. Retourzendingen die na meer dan 180 dagen en minder dan het maximum van 360 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 50% van de aankoopprijs.

Artikel 6 Prijzen

1. De door Implanetic in haar offertes of op de website opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten.

2. Implanetic mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 7 Betaling

1. De door Implanetic in haar offertes of op de website opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten.

2. Implanetic mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de algehele voldoening van alle door de afnemer aan Implanetic verschuldigde betalingen behoudt Implanetic het eigendom voor over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.

2. Het is de afnemer niet toegestaan, zolang geen algehele betaling aan Implanetic heeft plaatsgevonden, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen.

Artikel 9 Garantie

1. Tenzij anders overeengekomen garandeert Implanetic dat de producten vrij zijn van gebreken voor een periode van 5 jaar na levering. Indien de producten binnen deze termijn gebreken vertonen, zal Implanetic naar eigen keuze en op eigen kosten, de producten met bekwame spoed repareren of vervangen.

2. Deze garantie wordt door Implanetic afgegeven in plaats van impliciete garanties en deze impliciete garanties worden ook uitdrukkelijk uitgesloten door Implanetic.

3. De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd of anderszins behandeld in strijd met voorschriften ter zake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Implanetic, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

4. De afnemer is verplicht alle van belang zijnde informatie te verschaffen aan Implanetic, samen te werken met Implanetic en toegang te geven tot de faciliteiten die benodigd zijn voor Implanetic om te voldoen aan de verplichtingen van Implanetic onder dit artikel. De afnemer is verantwoordelijk zich te houden aan de voor de zaken geldende voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde regelgeving.

5. Een garantieclaim dient van te voren telefonisch +31 (0)30 2077024 of per mail info@implanetic.com aangemeld te worden.

6. Een garantieretourzending wordt alleen verwerkt als het voorzien is van een volledig ingevuld garantieformulier en het product is gereinigd en gesteriliseerd.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken / bruikleen

1. Indien Implanetic aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, en verpakking, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, dan heeft Implanetic het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op wederpartij te verhalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Implanetic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde goederen.

2. Indien de door Implanetic geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Implanetic jegens de afnemer beperkt tot voor rekening van Implanetic komende directe schade tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende goed. Indien en voor zover de eerste zin van dit lid nietig c.q. niet van toepassing is, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering van Implanetic in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Implanetic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Implanetic toegerekend kan worden;

3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Implanetic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Implanetic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de afnemer de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.”

6. Ingeval Implanetic wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de afnemer in vrijwaring op te roepen.

7. De verjaring van enige rechtsvordering van de afnemer uit hoofde van een overeenkomst met Implanetic is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 12 Overmacht

1. Er is sprake van overmacht aan de zijde van Implanetic indien Implanetic na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voor bereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, ziekte van haar werknemers, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Implanetic als bij derden, van wie Implanetic de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Implanetic gelegen.

2. Voor zover Implanetic ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Implanetic gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele rechten

1. De afnemer garandeert Implanetic, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen goederen en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart Implanetic zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Implanetic bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Implanetic door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Implanetic de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. De door Implanetic volgens haar vormgeving te leveren of geleverde goederen (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor Implanetic bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.

4. De afnemer verkrijgt na levering door Implanetic het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Implanetic in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze goederen in het kader van enig productieproces. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen aan de geleverde goederen aan te brengen.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Privacy Beleid

1. Wij behandelen persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan treft u aan in ons Privacy Statement.

Artikel 16 Geschillen

1. Op alle offertes, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank alwaar Implanetic is gevestigd is uitsluitend bevoegd, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven. Alleen Implanetic is bevoegd om alsnog te kiezen voor de normale regels omtrent bevoegdheid.

Artikel 17 Slotbepaling

1. Voor zover van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de met de afnemer gesloten overeenkomst mocht komen vast te staan dat Implanetic zich daarop jegens de afnemer niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zo nodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop Implanetic zich wel rechtsgeldig kan beroepen.

General Delivery and Payment Terms of Implanetic B.V.

General Delivery and Payment Terms of Implanetic B.V. (hereinafter referred to as: Implanetic), legally established at Amersfoort, Neonweg 12B, 3812 RH. Registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number: 75021935.

Article 1 General

 1. The provisions of these general terms and conditions apply to every offer, meaning the delivery of both goods and services in the broadest sense of the word, between Implanetic and a customer to which Implanetic has declared these terms applicable.
 2. These conditions also apply to all agreements concluded with Implanetic electronically.
 3. These conditions also apply to all consignment agreements concluded with Implanetic. In case of conflict, the provisions of the consignment agreement prevail over these general terms and conditions.
 4. These terms and conditions also apply to all agreements with Implanetic for which third parties need to be involved.
 5. If one or more provisions in these terms and conditions are null and void or are annulled, the other provisions of these general terms and conditions will remain fully applicable. Implanetic and the customer will then consult to agree on new provisions, keeping in mind, as far as possible, the purpose and intent of the original provision.
 6. Implanetic is entitled to change or supplement these general terms and conditions, provided they are made known to the customer.
 7. Implanetic explicitly rejects the applicability of any General Terms and Conditions of a customer unless otherwise agreed in writing.

Article 2 Offers and Quotations

 1. All offers are non-binding, unless a deadline for acceptance is mentioned in the offer.
 2. The quotes made by Implanetic are non-binding.
 3. Delivery times in Implanetic's quotes are indicative and do not give the buyer the right to dissolution or compensation in the event of an exceedance, unless expressly agreed otherwise in writing.
 4. The prices of offers and in quotes are exclusive of VAT and other government levies, as well as shipping and administrative costs, unless explicitly stated otherwise in writing.
 5. In connection with any discounts, the buyer is obliged to comply with the provisions of the Health Care Market Regulation Act and the tariff decision based on it by the Dutch Healthcare Authority. Implanetic is not responsible or liable in the event of non-compliance with the legal regulation by the buyer.
 6. Offers or quotes do not automatically apply to repeat orders.

Article 3 Formation of an Agreement

 1. If and insofar as a proper execution of the agreement requires it, Implanetic has the right to have certain tasks carried out by third parties.
 2. The buyer ensures that all data, of which Implanetic indicates are necessary or which the buyer reasonably ought to understand are necessary for the execution of the agreement, are provided to Implanetic in a timely manner.
 3. Implanetic is not liable for damage of any kind resulting from Implanetic having used the incorrect and/or incomplete data provided by the buyer, unless this inaccuracy or incompleteness should have been evident to Implanetic.
 4. The buyer indemnifies Implanetic against any claims from third parties who suffer damage in connection with the execution of the agreement and which can be attributed to the buyer.
 5. After the agreement has been established, it can no longer be canceled or modified by the buyer, unless Implanetic expressly agrees in writing or by email.

Please note that this translation aims to capture the meaning and legal nuances of the original text, but it's advisable to have it reviewed by a legal expert if it's going to be used for formal or legal purposes.

Article 4 Delivery

 1. Implanetic will make every effort to deliver within the specified delivery time, but this should never be considered as absolute. Exceeding the delivery time by Implanetic - regardless of the reasons for it - does not entitle the buyer to terminate the agreement and/or claim compensation.
 2. Deliveries are made by shipping in a manner determined by Implanetic to the buyer's address. If the buyer prefers a different method of shipping, this must be agreed upon with Implanetic, and any associated (additional) costs are borne by the buyer.
 3. The risk regarding goods shipped by Implanetic to the buyer is transferred to the buyer from the moment of shipment.
 4. If, before or during the execution of an agreement, Implanetic suspects or receives indications that the buyer might have reduced creditworthiness, Implanetic is entitled not to deliver or continue delivery. This does not affect the buyer's obligation to take delivery of products already ordered from Implanetic.
 5. If the buyer refuses the delivered products without Implanetic's permission, the buyer is obliged to reimburse all costs to Implanetic resulting from the refusal of the products.
 6. The buyer is obligated to inspect the delivered goods at the time of delivery, but in any case within a period of seven (7) days. The buyer should verify whether the quality and quantity of the delivered goods match what was agreed upon. Any visible defects or shortages should be reported in writing to Implanetic by the buyer within this period, failing which the buyer is deemed to have received all delivered items in good condition. Implanetic's performance is in any case considered satisfactory between the parties if the buyer has put the delivered item or a part of it into use, has supplied it to third parties, or has had it delivered to third parties unless the buyer has previously observed the provisions in the first sentence of this section.

Article 5 Returns

Products delivered to the buyer can only be returned to Implanetic under certain conditions. The return form should be used for a return or exchange.

 1. Products can be returned within 60 days of the delivery date in the undamaged and original unopened packaging. Products must be eligible for resale. If more than 60 days have elapsed, an exchange order of equal or higher value must be placed.
 2. The buyer is obligated to return the goods in the original packaging. The packaging must be unopened and undamaged.
 3. All products of animal and human origin will not be accepted as returns since Implanetic cannot guarantee controlled storage.
 4. Implanetic does not accept returns of drills or surgical instruments that have been removed from the original packaging and show wear or rust due to handling variables beyond our control.
 5. Returns of products with an "expiry date" shorter than 24 months will not be accepted unless expressly agreed upon in writing between the parties.
 6. The goods must be returned to the address of Implanetic. The buyer is responsible for the shipment until Implanetic has received it.
 7. For the goods returned for which a special promotional price was agreed upon, this price will be matched. The actual value that the buyer has paid for the goods is the basis for Implanetic.
 8. Implanetic is not obligated to exchange goods that are returned after 60 days.
 9. Returns received more than 60 days and less than 180 days after receipt may, out of goodwill, still be accepted. Credit will be issued at 85% of the purchase price.
 10. Returns received more than 180 days and less than the maximum of 360 days after receipt may, out of goodwill, still be accepted. Credit will be issued at 50% of the purchase price.

Article 6 Prices

 1. The prices provided by Implanetic in its quotations or on the website are exclusive of sales tax and exclusive of shipping and administration fees.
 2. Implanetic may pass on price increases if significant price changes have occurred between the time of the offer and the execution of the agreement.

Article 7 Payment

 1. The prices provided by Implanetic in its quotations or on the website are exclusive of sales tax and exclusive of shipping and administration fees.
 2. Implanetic may pass on price increases if significant price changes have occurred between the time of the offer and the execution of the agreement.

Article 8 Retention of Title

 1. Until full satisfaction of all payments owed by the purchaser to Implanetic, Implanetic retains ownership of all goods delivered by it under that or any other agreement, as security for the payment of everything it is entitled to, without any exceptions.
 2. As long as the purchaser has not made a full payment to Implanetic, the purchaser is not allowed to alienate, pawn, rent out, lend, or otherwise remove the delivered goods from his actual control and/or business.

Article 9 Warranty

 1. Unless otherwise agreed, Implanetic warrants that the products are free from defects for a period of 5 years after delivery. If the products show defects within this period, Implanetic, at its own discretion and cost, will promptly repair or replace the products.
 2. This warranty is provided by Implanetic in lieu of implied warranties, and such implied warranties are expressly excluded by Implanetic.
 3. The warranty becomes void if the defect arises as a result of improper or inappropriate use, if the delivered product has been stored, transported, or otherwise handled contrary to applicable instructions, or when, without written permission from Implanetic, the purchaser or third parties have made or attempted to make modifications to the delivered item, or have used it for purposes for which it is not intended.
 4. The purchaser is obliged to provide all relevant information to Implanetic, collaborate with Implanetic, and provide access to facilities needed for Implanetic to fulfill its obligations under this article. The purchaser is responsible for complying with the applicable terms and regulations for the products.
 5. A warranty claim must be reported in advance by phone +31 (0)30 2077024 or by email at info@implanetic.com.
 6. A warranty return will only be processed if accompanied by a fully completed warranty form and the product has been cleaned and sterilized.

Article 10 Return of Provided Items / Loan

 1. If Implanetic has provided the counterparty with items for the execution of the agreement, the purchaser is obliged to return the items thus supplied in their original condition, packaging, free of defects, and in full within fourteen (14) days. If the purchaser fails to fulfill this obligation, all resulting costs will be for their account.
 2. If, for whatever reason, after a reminder to do so, the purchaser still fails to fulfill the obligation mentioned in point 1, then Implanetic has the right to recover the resulting damages and costs, including the costs of replacement, from the counterparty.

Article 11 Liability

 1. Implanetic is in no way liable for damages of any kind, whether direct or indirect, arising from or related to the use or inability to use the goods supplied by her.
 2. If the goods supplied by Implanetic are defective, Implanetic's liability to the purchaser is limited to damages directly incurred by Implanetic up to the invoice amount of the respective good. If and to the extent the first sentence of this clause is void or not applicable, the liability is always capped at the amount paid out by Implanetic's liability insurance for the case in question.
 3. Direct damage is exclusively understood as:
 4. Reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage in the sense of these terms;
 5. Any reasonable costs incurred to have Implanetic's defective performance conform to the agreement, unless this defect cannot be attributed to Implanetic;
 6. Reasonable costs made to prevent or mitigate damage, as long as the purchaser demonstrates that these costs resulted in limiting direct damage as intended in these general terms.
 7. Implanetic is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, missed savings, and damage due to business interruption.
 8. Implanetic is not liable for damages of any kind that occur because or after the purchaser has taken the delivered goods into use after delivery, has processed or transformed them, has delivered them to third parties or has made them available for use, has made them processed or transformed or has had them delivered to third parties.
 9. If Implanetic is addressed by third parties who have suffered damage due to defects in the delivered item, she is entitled to summon the purchaser for indemnity.
 10. The limitation period for any legal claim by the purchaser under an agreement with Implanetic is limited to one year after its occurrence.

Article 12 Force Majeure

 1. There is a case of force majeure on the part of Implanetic if, after concluding the agreement, Implanetic is prevented from fulfilling her obligations under this agreement or its preparations due to war, risk of war, riots, fire, water damage, floods, strikes, government measures, illness of her employees, disruptions in the supply of energy, all in both the company of Implanetic and third parties from whom Implanetic obtains the necessary materials in whole or in part, and further due to all other causes beyond the fault or the sphere of risk of Implanetic.
 2. To the extent that Implanetic has already partly fulfilled her obligations from the agreement at the time of the occurrence of force majeure or will be able to do so, and the fulfilled or to be fulfilled part has independent value, Implanetic is entitled to invoice the already fulfilled or to be fulfilled part separately. The purchaser is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

Article 13 Intellectual Rights

 1. The purchaser guarantees Implanetic that the fulfillment of the agreement, and in particular the duplication and/or publication of goods and/or data received from the purchaser (such as copy, typesetting, models, drawings, photographic recordings, lithographs, films, data carriers, computer software, databases, etc.), does not infringe upon the rights third parties may claim under national, supranational, or international regulations in the field of intellectual property and/or industrial property rights. The purchaser indemnifies Implanetic both in and out of court against all claims third parties may make under the aforementioned laws or regulations.
 2. If reasonable doubt arises or persists regarding the validity of the rights claimed by third parties as referred to in paragraph 1 of this article, Implanetic is entitled to suspend the fulfillment of the agreement until it is irrevocably established in court that Implanetic's adherence to the agreement does not infringe upon these rights. After that, Implanetic will execute the order within a reasonable period.
 3. The goods to be supplied or delivered by Implanetic according to her design (including production and auxiliary tools) may not be reproduced or used in any production process, even if there is no intellectual property or other legal protection for Implanetic regarding the design.
 4. After delivery by Implanetic, the purchaser acquires the non-exclusive right to use the works produced by Implanetic under the agreement. The right of use is limited to the normal use of the delivered goods and specifically does not include the right to reproduce these goods in any production process. The purchaser is not allowed to make changes to the delivered goods.

Article 14 Confidentiality

 1. Both parties are obliged to keep confidential all confidential information they have obtained from each other or from another source within the context of their agreement. Information is considered confidential if it has been communicated as such by one party, or if it arises from the nature of the information.

Article 15 Privacy Policy

 1. We handle personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

For more information on how we handle personal data, please refer to our Privacy Statement.

Article 16 Disputes

 1. Only Dutch law applies to all quotations, agreements, their execution, and the present general terms and conditions.
 2. The court in the location where Implanetic is established has exclusive jurisdiction, unless mandatory rules prescribe otherwise. Only Implanetic has the right to opt for the standard jurisdiction rules.

Article 17 Final Provision

 1. If it is determined that Implanetic cannot invoke any provision in these general terms and conditions or in the agreement concluded with the buyer, the parties will still act in accordance with the purpose and intent of this provision. If necessary, they will replace this provision with a provision as similar as possible in purpose and intent, which Implanetic can legally invoke.
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0