Privacy statement

Laatste wijziging: 8 oktober 2019

Implanetic B.V. (Implanetic) verzamelt persoonsgegevens. Ook als u deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Implanetic B.V. (Implanetic), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90717058, gevestigd aan de Neonweg 12B te Amersfoort, bereikbaar per telefoon op +31 (0) 30 2077024 en per mail op info@implanetic.com

Functionaris Gegevensbescherming

Implanetic B.V. (Implanetic) heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Implanetic B.V. (Implanetic) verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:


Voornaam en/of achternaam

– Om contact op te nemen, een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.


Praktijkadres (wat tevens een woonadres kan zijn)

– Om een afspraak te maken voor een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.

E-mailadres

– Om contact op te nemen, om een afspraak te maken voor een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop

van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.

Telefoonnummer

– Om contact op te nemen, om een afspraak te maken voor een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop

van tandimplantologie-oplossingen.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn

gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo, HubSpot en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

Implanetic B.V. (Implanetic) verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Implanetic B.V. (Implanetic) persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als Implanetic B.V. (Implanetic) zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Implanetic B.V. (Implanetic) waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

Implanetic B.V. (Implanetic) zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Implanetic B.V. (Implanetic) geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen

Implanetic B.V. (Implanetic) bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.


Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).


Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van betrokkene

Je kunt bij Implanetic B.V. (Implanetic) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als Implanetic B.V. (Implanetic) je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met Implanetic B.V. (Implanetic) op info@implanetic.com. Implanetic B.V. (Implanetic) zal binnen een maand reageren op je bericht.


Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.


Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.


Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Als je jouw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.


Als je meent dat Implanetic B.V. (Implanetic) handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG). Dit kan via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Implanetic B.V. (Implanetic) geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Implanetic B.V. (Implanetic) passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Implanetic B.V. (Implanetic) gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Implanetic B.V. (Implanetic) heeft het recht om dat te doen. Wij raden je aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Privacy statement

Last modified: October 8, 2019

Implanetic B.V. (Implanetic) collects personal data. Even when you visit this website, we process some personal data. We believe it's important to handle personal data with care, and therefore we process and secure personal data meticulously. The manner in which this is done is described in this Privacy Statement. This applies both when the personal data has been collected from the data subject and when it has not been obtained from the data subject.

Identity and contact details of the data controller

The data controller responsible for the processing of personal data is Implanetic B.V. (Implanetic), registered with the Chamber of Commerce under number 90717058, located at Neonweg 12B, Amersfoort. They can be reached by phone at +31 (0) 30 2077024 and by email at info@implanetic.com.

Data Protection Officer

Implanetic B.V. (Implanetic) has not appointed a Data Protection Officer.

Categories of Personal Data and Processing Purposes

Implanetic B.V. (Implanetic) processes the following data for the following purposes:

First name and/or surname

 • To make contact, schedule an introductory consultation regarding advice on or the sale of dental implantology solutions, send a quotation or order, dispatch correspondence and invoices, and execute the order.


Practice address (which may also be a residential address)

 • To schedule a meeting for an introductory consultation regarding advice on or the sale of dental implantology solutions, send a quotation or order, dispatch correspondence and invoices, and execute the order.


E-mail address

 • To make contact, schedule an introductory consultation regarding advice on or the sale of dental implantology solutions, send a quotation or order, dispatch correspondence and invoices, and execute the order.

Phone number

 • To make contact and schedule an introductory consultation regarding advice on or the sale of dental implantology solutions.


IP address

 • We use your IP address to analyze how long you visit our website and which pages you view, as well as to understand how visitors arrive at our website. For this, we use the statistics program Google Analytics. Read Google Analytics' privacy policy here.

For detecting any potential issues with our website and server, our servers store so-called log files. These contain IP addresses and are cleared every 26 months. We do this to keep our website and server secure and accessible for both you and us.

Through cookies, personal data are collected, which we use to optimize and improve our website. Additionally, we use cookies to determine the effectiveness of our online advertising campaigns. How cookies work and which ones we use can be found in our cookie policy.

We will not retain your data longer than necessary. We have different retention periods for your data. We determine the retention period based on laws and regulations. Most data is retained for 26 months after the last contact. Data that we are legally required to retain longer will be retained until the storage obligation has expired.

Through Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo, HubSpot, and MailChimp, data can be processed outside the European Union. All these parties are part of the Privacy Shield Program and, therefore, adhere to a level of protection deemed appropriate by the European Commission.

Our website has an SSL certificate installed. With SSL, confidential data is encrypted, ensuring it cannot be intercepted.

Legal Bases

Implanetic B.V. (Implanetic) processes personal data when permission has been granted. This is the case, for instance, when a contact form is filled out on the website. Furthermore, Implanetic B.V. (Implanetic) processes personal data when it's necessary to establish or execute an agreement with a customer and/or supplier. This happens, for instance, when a quotation is requested, when an order is placed, or when Implanetic B.V. (Implanetic) places an order itself. In such cases, Implanetic B.V. (Implanetic) also seeks consent for the processing where possible. The legal bases for processing are thus (i) consent and/or (ii) that processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party, or occurs upon the request of the data subject prior to entering into a contract.

Recipient

Implanetic B.V. (Implanetic) will, in some instances, share personal data with parties that process the respective data on its behalf. These are known as 'processors'. It does not intend to additionally share personal data with other parties, the so-called 'recipients'.

Transfer of personal data to a 'third country' or international organization

'Third countries' are all countries outside the EU, with the exception of countries in the European Economic Area (EEA). These are Norway, Liechtenstein, and Iceland. Implanetic B.V. (Implanetic) does not transfer personal data to a third country.

Retention Periods

Implanetic B.V. (Implanetic) retains the data it collects for various periods, depending on the category of data and the manner in which it is collected.


For data collected using the (contact) forms on the website, the retention period is five years. For data collected through cookies on the website, the retention periods as described in the Cookie Statement (see elsewhere on this website) apply.


If no specific retention period has been established for certain data in this Statement, a period of up to one year after the end of (i) the duration of the relationship with the individual or (ii) any applicable statutory retention period will apply. Subsequently, the personal data will be destroyed.

Rights of the Data Subject

You can submit a request to Implanetic B.V. (Implanetic) to access, receive, modify, or delete your personal data. You can also object to the (further) processing of your data. If Implanetic B.V. (Implanetic) processes your personal data based on your consent, you can withdraw that consent at any time. For all these matters and other questions, you can contact Implanetic B.V. (Implanetic) at info@implanetic.com. Implanetic B.V. (Implanetic) will respond to your message within a month.


You have the following rights:

 • Right of access: you have the right to view the personal data we process about you.
 • Right to rectification: you have the right to correct or supplement the personal data we process about you if it is incorrect or incomplete.
 • Right to object: you can object to the processing of your personal data and against direct marketing.
 • Right to erasure: you can request us to delete your personal data.
 • Right to data portability: if technically possible, you have the right to have the personal data we process about you transferred to a third party.
 • Right to restrict processing: in some cases, you can request to restrict the processing of your personal data (temporarily or otherwise), meaning we process fewer data about you.

When making your request, we may ask you to identify yourself by sending a valid identification to ensure that you are the right person to whom the personal data belongs. It is important to shield your Social Security Number (BSN) and passport photo.


In principle, we will comply with your request within 30 days. However, this period may be extended for reasons related to the specific rights of data subjects or the complexity of the request. If we extend this period, we will notify you in advance.


If you do not leave your data on our website, we naturally cannot follow up on requests and cannot contact you. Providing this data is therefore a condition for asking questions or booking our services.


If you believe that Implanetic B.V. (Implanetic) is acting in violation of the applicable laws and regulations regarding personal data, you can file a complaint with the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens, P.O. Box 93374, 2509 AJ THE HAGUE). You can do so via this link.

Automated Decision-Making

No automated decision-making takes place at Implanetic B.V. (Implanetic)

Miscellaneous

For the protection of your personal data, Implanetic B.V. (Implanetic) has taken appropriate technical and organizational measures. Implanetic B.V. (Implanetic) uses services of third parties, so-called processors, for the processing of personal data. We have a processing agreement with the processor.


From time to time, it will be necessary to modify this Statement. Implanetic B.V. (Implanetic) reserves the right to do so. We recommend that you occasionally check this Statement for any changes.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0